“3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi

Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle ile “3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi” yapıldı.

3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongre Onur Kurulu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Sedat Murat, İzmir Kavram M.Y.O Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Kongre Konferans Başkanı KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray Türker, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı oldu.

KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam moderatörlüğünde online olarak başlayan kongrenin, ikinci oturumu KBÜ Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (SGSTF) Sadettin Ökten Konferans Salonunda yüz yüze yapıldı. Birçok bilim kurulu, akademisyen ve öğrencinin katılımıyla yapılan kongre açılış konuşması KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun yaptı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ”Saygıdeğer meslektaşlarım, Değerli katılımcılar; Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından 2018 yılında başlatılan ve bu yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenen 3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi’nin açılış toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın katılımcılar, kongremizin ana konusunu turizm ve mimarlık disiplini arasındaki karşılıklı ilişkiler, turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan mimari eserler ile kültürel miras oluşturmaktadır. Disiplinler arası pek çok katılımcının yer aldığı kongremiz turizm, kültürel miras ve mimarlık ilişkisini pekiştirmeyi, ele alınan konuları ortak bir paydada tartışmayı ve bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. Kongremizin çıkış noktasını da oluşturan Safranbolu, 1360 somut kültürel mirasa ev sahipliği yapan bir UNESCO Dünya Mirası şehridir. Kültürel mirasını korumada oldukça başarılı olan Safranbolu ayrıca yılda ortalama 1,5 milyon turistin ziyaret ettiği bir kültür turizmi destinasyonudur. Bu bağlamda Safranbolu, konferansımıza konu olan turizm, kültürel miras, planlama, koruma, kimlik, marka, imaj ve mimarlık ilişkilerinin tartışılması için ideal bir mekân yaratmaktadır. Üniversitemizin başlattığı, farklı üniversitelerinin katılımı ve katkıları ile zenginleşen bu kongrenin gelecekte de devam etmesini, kongremizin başarılı geçmesini temenni ediyor, kongre organizasyonunda görev alan tüm ekibe teşekkür ediyor, kongreye katkı sağlayan tüm bilim insanlarına ve katılımcılara başarılar diliyorum.” dedi.

KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray Türker ”Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras kongresine üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizden aldığımız bu destek ve katkı kongremizin daha başarılı geçmesini sağlayacaktır. Çalışmaları ile bu kongreyi ve turizm ve mimarlık disiplinlerinin gelişmesini destekleyen katılımcılara ve destekçilere müteşekkirim. Kongrenin çok verimli ve başarılı geçmesini diliyor, burada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kongrede; Kültürel Miras, Koruma ve Turizm, Kıbrıs Turizminde Önemli Bir Kültür Mirası: Osmanlı Dönemi XIX. Sonrası Yüzyıl Türk Evleri, Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşmaların Değerlendirilmesi: Safranbolu Etkileme Geçiş Alanı Örneği, Geleneksel Karacasu Yayla Evlerinin Eko-turizmde Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme, Küreselden Geleneğe; Yavaş Yemek ve Yavaş Turizm, Türkiye’de Yerel Kültürel Mirasın Korunması Ve Değerlendirilmesi Konusunda Büyükşehir Belediyelerinin Yaptığı Çalışmalar: Konya Örneği, The Documentary Film on the Protection of Spatial Cultural Heritage and Tourism: Space in Safranbolu, Erzurum İli, Tortum İlçesi ve Çevresinde Yer Alan Geleneksel Tüteklikli Evler, Tarihi Safranbolu Çarşısı’nın Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında Mekân Analizi, Safranbolu Yörük Köyü “Sipahioğlu Konağındaki” Bektaşi Kültürüne Ait Sembollerin İncelenmesi, Bir Destinasyon Yönetim Modeli Olarak Kapadokya Alan Başkanlığı, Safranbolu’da Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak Kullanılması; Hayat Ocaklığı Örneği, Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Mesleklerin İncelenmesi: Safranbolu Örneği, Geçmişten Günümüze Anadolu’da Kadının Kültürel Mirasımızdaki Yeri, Osmanlıdan Günümüze Kültürel Miras Olarak Sokak Lezzetleri, Unesco Dünya Mirası Listesi Bölgelerindeki Konaklama İşletmelerinin Karşılaşmış Oldukları Pazarlama Sorunları: Safranbolu Örneği, Kültürel Miras Alanlarında Çocuk Dostu Uygulamalar, Köy Geliştirme Kapsamında Kültürel Peyzaj Çalışması: Belen, Kayadere, Ulupınar Köyleri Çanakkale, Anadolu’daki Tarihi Camilerin İncelenmesi; Söğüt Çelebı Sultan Mehmet Cami Örneği, Azerbaycan Mimari Mirasının Etno-Turizm Bağlamında Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme, Orta Anadolu Bölgesi’nde Arkeolojik Mirasa Dayalı Kültürel Rota Araştırması; Antik İsaurya, Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği, Tarihi Kalıntıları Restorasyon Çalışmalarının Yöre Halkı Tarafından Değerlendirilmesi, Eskişehir Odunpazarı Evlerinde Biyofilik İzler Nursel Bayındır Somut Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kentsel Bellek Alanlarında Mekânsal Algı Değerlendirmesi; Çanakkale Kent Merkezi Örneği, Sokak Zemin Kaplamalarının Kentin Estetik Görünümüne Etkisi: Mudurnu Örneği, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kültür Turizmine Katkısı: Fransa, Bordeaux Örneği, Enformasyon Teknolojileri Aracılığı ile Mimarlıkla İlişkili Zanaatların Korunması, Bir Yapı’dan Bir Kent’e Kültürel Değerlerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojileriyle Ortaya Konulması, Kendini Keşfetme Aracı Olarak Kültürel Turizm ve Bölgesel Müzeler, Kurumsal Müzelerde Miras Deneyiminin Tüketici Marka İlişkisine Etkisi, Sillyon Antik Kentinin Turizme Kazandırılması, Değirmen Boğazı (Balıkesir) Tabiat Parkının Peyzaj ve Rekreasyon Değeri Üzerine Bir Araştırma, Yerel Kalkınma ve Kültürel Miras Değerlerinin Koruma İkilemi: Sille , Tarihi Binalara Turizm Amaçlı İşlev Kazandırma: Avanos, Yaşayan Miras Müzesi Örneği, UNESCO Sürecindeki Mahmutbey Camii’nin ve Kasaba Köyü’nün Kastamonu Turizmine Katkısı, Müşküle Köyünün Doğal, Tarihi ve Kültürel Potansiyelinin Bir Koruma Yöntemi Olarak Alternatif Turizm Bağlamında Turizm Rotası Planlaması, Mimari Miras ve Kültür Turizmi Bağlamında Ayvalık’ın İki Anıtı: Despot Evi ve Agios Ioannis Prodromos Manastırı, Turizm Temelli Kırsal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Mimari Akupunkturlar: Songyang Bölgesi Örneği, Kartografya Tabanlı Platformun Kültürel Miras Turizmine Yönelik Saha Çalışmalarında Etkilerinin Ölçümlenmesi, Sosyal Sürdürülebiliriliğin Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapılar Üzerinden Okunması: Samsun Örneği, Kültürel Mirası Yaşatan Yerel Mimarinin Turizmde Yeri – Ayvalık Tarihi Kent Merkezi Meydanları, Geleneksel Divriği Evlerinin Kültür Turizmi Amaçlı Yeniden İşlevlendirilmesi, Tarihi Endüstriyel Binaların Geçirdikleri Kullanım Dönüşümlerinin Kamusal Ölçekte Çözümlenmesi, İbadet Yapılarının İdeolojik Yaklaşımlarının İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi, İnanç Turizmi Kapsamında Erzurum’da Yer Alan Dini Yapılar, Yeni İşleve Adaptasyonu Bağlamında Afyonkarahisar Gastronomi Konağı’nın Değerlendirilmesi, Alabanda Antik Kentinin Örenyeri Statüsünün Aktifleştirilmesi ve Turizminin Geliştirilmesi Çalışmaları, Ayazini Metropolisi’nde Sivil Mimarlığın Yeniden İşlevlendirme Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, Çayönü Tepesi Hücre Planlı Yapıları’ın Yöresel Mimari Bağlamında Değerlendirilmesi, Başkanı Kültürel Miras Etki Değerlendirme (Kümed) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Kavramları İle Kültürel Mirasın Korunması Ve Kültür Turizminde Üst Ölçekli Planlama İlişkileri, Geçmişin İzini Günümüze Taşımada Kültürel Miras Üzerindeki Yangın Riskini Amasya Kızlar Sarayı Üzerinden Tartışmak Kültürel Mirasın Kentsel Tasarıma Etkileri “Çanakkale Saat Kulesi Örneği, Çanakkale Troya Müzesi Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi ,Kültürel Peyzajın Kentsel Yeşil Sisteme Etkisinin Amasya- II Bayezid Külliyesi Örneğinde İncelenmesi,Köy Peyzaj Karakterini Belirlemede Bir Araç Olarak Köy Tasarım Rehberi: Troya Tarihi Milli Parkı (Çanakkale) Örneği, Turistik Hediyelik Eşya Tasarımında Kimlik Arayışları: Türkiye’de 1950’lerde Zanaat Geliştirme Programları, Olmayan Kültürel Mirasın Aktarılması: Etnoarkeoloji ve Deneysel Arkeolojinin Katkıları, Kültürel Mirasın Sürekliliği Bağlamında Kdz. Ereğli Kültürel Rota Önerisi, Yayalaştırmanın Turist Kamusal Alan Kullanımı Üzerine Sosyal Etkileri Kuzey Kıbrıs, Surlariçi Örneği, Kentsel sit Alanında Kentsel Dönüşüm Uygulaması: Çanakkale İli, Fevzi paşa Mahallesi Örneği ,Manisa-Kula Geleneksel Çarşısının Tarihi ve Mimari Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Çanakkale İlinin Eko turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Çanakkale Ayvacık İlçesinin Ekosistem Hizmetleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Divriği’de Kültürel Doğal Değerlerin Yaşatılması ve Turizmin Geliştirilmesi Projesi, Sürdürülebilir Turizm Açısından Afyonkarahisar Frig Vadisi’ndeki Gelişmelerin Swot Analizi İle İncelenmesi, Sumaki Höyük Neolitik Yerleşmesinin Kültürel Miras Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi, Doğu Afrika Ülkelerinden Türkiye’ye Yapılan Seyahatlerin İncelenmesi, Roma Dönemi’ne Ait Bir Grup Pişmiş Toprak Kandilin Tefsiri, Yiyecek İçecek İşletmelerindeki İş görenlerin Dedikodu ve Söylentiye İlişkin Görüşleri, Konaklama Sektöründe Sürdürülebilirlik: Glamping ve Glamping Mimarisi, Mesleki Bağlamda Narsisizm Tanısı, Turist Rehberleri Üzerine Betimsel Bir İnceleme, Uluslararası Turist Rehberliği Araştırmalarına Görsel Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi başlıklarının sunumları gerçekleştirildi.

3 gün süren kongrede 79 bildiri sunumuyla turizm destinasyonlarının en temel çekiciliklerinden biri olan mimari eserler, turizm için ya da turizm sektörü tarafından inşa edilen mimari yapılar, turizm, mimarlık ve kültürel miras arasındaki ilişki ve bu ilişkinin önemi konuları ele alındı.

 

 

 

Benzer Haberler